Penniless to Elite: Speed Run Recap

Exigeous attempts to set a speed run record to Elite.